Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:
Jarosław Smolarek Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowa z siedzibą w Częstochowie, adres siedziby: ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000211475, NIP: 9491905205, REGON:15217242400000

Inspektora Ochrony Danych
W celu kontaktu w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych i przysługujących w związku z tym praw wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym istnieje możliwość kontaktu mailowego pod adresem: oraz listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Jarosław Smolarek Kancelaria Adwokacka Sp.k  z siedzibą w Częstochowie, ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa. Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Górecka.

Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w zależności od sposobu ich przekazania w oparciu o zgodę osoby, bądź przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub też jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu. (art. 6 ust. 1 lit. A, B, C, lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO ).

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe  będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz zasad ich przetwarzania oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do cofnięcia zgody (jeżeli jest ona podstawą przetwarzania danych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
Sygnalizujemy jednak, iż w przypadku sprzeciwu skutek usunięcia danych nie nastąpi jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony danych roszczeń.

Kontakt:
W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym powyżej.